ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาได้มีนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 เพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่สู่น้อง เพื่อให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคี มีระเบียบวินัย และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลฉันท์พี่น้อง ให้มีความรัก ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ออกประกาศ และขอแจ้งให้คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยได้รับทราบโดยทั่วกัน และขอความร่วมมือให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด