ขอเชิญร่วมเชียร์ให้กำลังใจตัวแทนนักศึกษาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 (ASEAN UNIVERSITY GAMES 2022)

ในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

โดยมีรายชื่อนักศึกษา มจพ. ดังต่อไปนี้

 1. นางสาวกรวรรณ ธานี นักกีฬา ดาบสากล
  ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ
 2. นายบัญชา จันทรวิโรจน์ นักกีฬาดาบสากล
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 3. นายภานุวัตร ไกลทอง นักกีฬาเทควันโด
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 4. นางสาวนรีรัตน์ หงสา นักกีฬาแบดมินตัน
  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 5. นางสาวสิริกาญจน์ สุขปานเจริญ นักกีฬาหมากรุกสากล
  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 6. นางสาวศิริวรรณ สำเภาทอง นักกีฬาหมากรุกสากล
  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์