มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ส่งผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย 9 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน    อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2567 โดยกองกิจการนักศึกษา ได้ส่งผู้นำนักศึกษา ประกอบไปด้วย สภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา เข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำศาสตร์ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิต และสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Quality Education) โดยโครงการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  และสถาบันการบินพลเรือน ได้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีสถาบันเครือข่าย 9 สถาบัน ได้ส่งผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วย สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   ราชมงคลพระนคร สถาบันเทคโนโลยีภูมิแผ่นดิน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ