รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และให้โอวาทในการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ความสามารถดีเด่นด้านกีฬาและด้านศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2567 โดยมีนางแอนนา ประทุมรัตน์ นางวราภรณ์ นุ่มประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา และบุคลากรกองกิจการนักศึกษา เข้าร่วมให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครอง
และนักศึกษาผู้ความสามารถดีเด่นด้านกีฬาและด้านศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.