ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ  แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยกองกิจการนักศึกษา บุคลากรกองกิจการนักศึกษา ครูดนตรีไทย และนักศึกษาชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรและทรงซอด้วงร่วมกับครูดนตรีไทย นิสิต และนักศึกษา […]
กำหนดการพิธีกล่าวสัตย์ปฏิญาณและรับขวัญประดู่แดง ประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ สนามกีฬา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เวลา 14.00 – 16.00 น. – […]
กำหนดการพิธีไหว้ครูประจำปี 2566 และกำหนดการประกวดพานไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4  และหอประชุมประดู่แดง 2 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. อ่านรายละเอียดที่ https://sites.google.com/op.kmutnb.ac.th/kmutnbstuact
กำหนดการพิธีไหว้ครูประจำปี 2566 และกำหนดการประกวดพานไหว้ครู  วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4  และหอประชุมประดู่แดง 2 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.  อ่านรายละเอียดที่ https://sites.google.com/op.kmutnb.ac.th/kmutnbstuact
ประกาศ มจพ.  การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มจพ. “น้องบิว” กรวรรณธานี นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (MBA) คณะบริหารธุรกิจ คว้าเหรียญทองแดง จากกีฬาฟันดาบสากล ประเภทเอเป้ทีมหญิง  ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32ระหว่างวันที่ 5 – 17 พฤษภาคม 2566ณ ประเทศกัมพูชา
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มจพ.  นางสาวสิริกาญจน์ สุขปานเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  คว้าเหรียญทองแดง กีฬาหมากรุกกัมพูชา ประเภทหญิงคู่ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 5 – 17 พฤษภาคม 2566 ณ […]
ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่
ผศ.สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดี รศ.ดร. ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิตา  มณีมัย  อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา นางแอนนา  ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา บุคลากรด้านกิจการนักศึกษา […]
ผศ.ดร.ทักษิณ  แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางแอนนา  ประทุมรัตน์  ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน และมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร ในงานคัดเลือกผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร ประจำปีการศึกษา 2566 ของ มจพ.กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 […]