ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาได้มีนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 เพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่สู่น้อง เพื่อให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคี มีระเบียบวินัย และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลฉันท์พี่น้อง ให้มีความรัก ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง […]
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และให้โอวาทในการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ความสามารถดีเด่นด้านกีฬาและด้านศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2567 โดยมีนางแอนนา ประทุมรัตน์ นางวราภรณ์ นุ่มประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา และบุคลากรกองกิจการนักศึกษา เข้าร่วมให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครอง […]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ส่งผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย 9 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยกองกิจการนักศึกษา ได้ส่งผู้นำนักศึกษา ประกอบไปด้วย สภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ปี 2567 เพื่อได้เรียนรู้และสืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรมไทย และเพื่อเรียนรู้การทำงานร่วมกัน […]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ส่งผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย 9 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน    อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2567 โดยกองกิจการนักศึกษา ได้ส่งผู้นำนักศึกษา […]
มจพ. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ประสบการณ์ ความท้าทายและการเรียนรู้ในการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้ อยู่รอดอยู่ร่วม และอยู่อย่างปลอดภัย ในยุค BANI” กองกิจการนักศึกษา มจพ. นำผู้นำนักศึกษา ได้แก่ นายกองค์การนักศึกษา และประธานสภานักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เรื่อง “ประสบการณ์ ความท้าทาย และการเรียนรู้ในการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้อยู่รอด […]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งงานคัดเลือกผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้ง 3 วิทยาเขต เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถและบุคลิกภาพดีมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แต่ละวิทยาเขต ในการทำหน้าที่อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร เข้าร่วมงานพิธีของมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ นางแอนนา  […]
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี เป็นประธานมอบรางวัลนักศึกษา มจพ. ดีเด่น ประจำปี 2566 “เพชร มจพ.” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มมีผลงานดีเด่นในด้านการเรียนและด้านกิจกรรมนักศึกษาพร้อมทั้งมีความมประพฤติดีในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาระดับคณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน เข้าร่วมประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน […]
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 รศ.ดร. ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.สมชาย เวชกรรม  ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.ทักษิณ  แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางแอนนา  ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา […]
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 รศ.ดร. ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เป็นประธานเปิดงาน KMUTNB GAMES 2023 “ประดู่แดงเกมส์” โดยมีนายภัทรนนท์ พสุนธาวิโรจน์ รักษาการนายกองค์การนักศึกษา กล่างรายงานการจัดงาน ซึ่งงาน […]
มจพ. จัดพิธีมอบรางวัลและงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานสวนปาล์ม มจพ. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ […]