มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา มจพ. ปีการศึกษา 2567 ให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีวงเงินความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุต่อเคส/เหตุการณ์ 25,000 บาท และมีทุนประกันภัยอื่นตามตารางแผนความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต  250,000 บาท […]
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม เรื่อง การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร โดยมีนางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม […]
เมื่อวันที่ ในวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2566 กลุ่มงานบริการสุขภาพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ จัดโครงการบริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”  ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ […]
นักเรียน นักศึกษา มจพ. ได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาความคุ้มครอง วันที่ 1 พ.ค. 2566 – 1 พ.ค. 2567 (ระดับ […]
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการ “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากร โดยอาศัยการจัดการความรู้ (Knowledge Management […]