เมื่อวันที่ ในวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2566 กลุ่มงานบริการสุขภาพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ จัดโครงการบริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”  ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ […]
นักเรียน นักศึกษา มจพ. ได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาความคุ้มครอง วันที่ 1 พ.ค. 2566 – 1 พ.ค. 2567 (ระดับ […]
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการ “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากร โดยอาศัยการจัดการความรู้ (Knowledge Management […]