รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และให้โอวาทในการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ความสามารถดีเด่นด้านกีฬาและด้านศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2567 โดยมีนางแอนนา ประทุมรัตน์ นางวราภรณ์ นุ่มประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา และบุคลากรกองกิจการนักศึกษา เข้าร่วมให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครอง […]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ส่งผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย 9 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยกองกิจการนักศึกษา ได้ส่งผู้นำนักศึกษา ประกอบไปด้วย สภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ปี 2567 เพื่อได้เรียนรู้และสืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรมไทย และเพื่อเรียนรู้การทำงานร่วมกัน […]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ส่งผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย 9 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน    อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2567 โดยกองกิจการนักศึกษา ได้ส่งผู้นำนักศึกษา […]